تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلوهای آتشنشانی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلوهای آتشنشانی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R015-10067-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R028-10067-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R034-10067-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R035-10067-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R036-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R050-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R052-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R053-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R055-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R076-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R077-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R078-10067-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W008-10067-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W009-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W010-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W012-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W015-10067-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W016-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W019-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W027-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W028-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W031-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W032-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W033-10067-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W035-10067-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R015-10092-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R028-10092-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R034-10092-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R035-10092-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R036-10092-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R050-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R052-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R053-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R055-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R076-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R077-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
R078-10092-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
W008-10092-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
W009-10092-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,
W010-10092-A