تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , بارمعلق ,
Y086-11035-A

 , بارمعلق ,
Y086-11035-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y086-11289-A

 , دست , گیرافتادن ,
Y086-11289-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
Y086-11517-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y086-11810-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y086-11810-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y086-11811-A

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y086-11811-C

 , چرخشی , گردشی ,
Y086-11870-A

 , چرخشی , گردشی ,
Y086-11870-C

 , نایستید ,
Y086-12244-C

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
Y086-12247-C

 , گرم ,
Y086-12250-C

 , بارمعلق ,
Y086-12251-A

 , بارمعلق ,
Y086-12251-C

 , بارمعلق ,
Y086-12252-A

 , بارمعلق ,
Y086-12252-C

 , گارد , محافظ ,
Y086-12253-C

 , نایستید ,
Y086-12258-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y086-12260-A

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y086-12260-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y086-12263-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y086-12263-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y086-12266-A

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y086-12266-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y086-12267-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y086-12267-C

 , پیل ,
Y086-12268-A

 , پیل ,
Y086-12268-C

 , نایستید ,
Y086-12273-C

 , پیچ ,
Y086-12274-A

 , پیچ ,
Y086-12274-C

 , بریدن , دست ,
Y086-12275-A

 , بریدن , دست ,
Y086-12275-C

 , راه پله , نردبان ,
Y086-12278-A

 , راه پله , نردبان ,
Y086-12278-C

 , کپسول , فشرده ,
Y086-12279-A

 , کپسول , فشرده ,
Y086-12279-C

 , نکشید , کشیدن ,
Y086-12280-C