تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های احتیاط )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های احتیاط

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y001-50074-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y001-50074-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y043-50074-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y043-50074-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y045-50074-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y047-50074-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y047-50074-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y001-50075-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y001-50075-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y043-50075-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y043-50075-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y045-50075-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y047-50075-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y047-50075-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y043-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y045-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y047-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y081-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y082-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y083-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y085-50076-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y001-50077-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y001-50077-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y043-50077-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y043-50077-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y045-50077-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y047-50077-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y047-50077-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y001-50078-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y001-50078-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y043-50078-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y043-50078-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y045-50078-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y047-50078-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y047-50078-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y001-50080-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y001-50080-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y043-50080-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y043-50080-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y045-50080-C