تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های احتیاط )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های احتیاط

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y047-50080-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y047-50080-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y043-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y045-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y047-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y081-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y082-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y083-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y085-50086-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y043-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y045-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y047-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y081-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y082-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y083-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y085-50087-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y043-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y045-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y047-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y081-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y082-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y083-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y085-50088-C