تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های هشدار دهنده )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های هشدار دهنده

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , خطر , مرگ , مردن , تصادف , کنترلی , هدایت شونده ,
N045-50436-A

 , خطر , مرگ , مردن , تصادف , کنترلی , هدایت شونده ,
N045-50436-C

don’t , درون , نبرید ,
N043-50437-C

Fragile , چینی , خورد , خطر ,
N043-50439-A

Fragile , چینی , خورد , خطر ,
N043-50439-C

Fragile , چینی , خورد , خطر ,
N045-50439-A

Fragile , چینی , خورد , خطر ,
N045-50439-C

 , حین , شلیک , اسلحه , خطر ,
N043-50442-A

 , حین , شلیک , اسلحه , خطر ,
N043-50442-C

 , حین , شلیک , اسلحه , خطر ,
N045-50442-A

 , حین , شلیک , اسلحه , خطر ,
N045-50442-C

 , همراه داشتن , سلاح ,
N043-50443-C

serpent , گزش , سمی , مار , عقرب ,
N043-50444-A

serpent , گزش , سمی , مار , عقرب ,
N043-50444-C

serpent , گزش , سمی , مار , عقرب ,
N045-50444-A

serpent , گزش , سمی , مار , عقرب ,
N045-50444-C

 , قطار , کار , واگن ,
N043-50452-A

 , قطار , کار , واگن ,
N043-50452-C

 , قطار , کار , واگن ,
N045-50452-A

 , قطار , کار , واگن ,
N045-50452-C

 , نیافروزید , شعله ,
N043-50454-C

 , بالا رفتن , ممنوع ,
N043-50455-C

 , دستگاه , آسیب ,
N043-50456-A

 , دستگاه , آسیب ,
N043-50456-C

 , دستگاه , آسیب ,
N045-50456-A

 , دستگاه , آسیب ,
N045-50456-C

 , هل , ممنوع ,
N043-50457-C

 , راه , خارج نشوید ,
N043-50458-C

 , قطعات فلزی , ممنوع ,
N043-50459-C

 , ممنوع , استفاده از ,
N043-50460-C

 , درون ,
N043-50461-C

 , خارج ,
N043-50462-C

 , اسمارت ,
N043-50463-C

 , خطر , کابل ,
N043-50464-A

 , خطر , کابل ,
N043-50464-C

 , خطر , کابل ,
N045-50464-A

 , خطر , کابل ,
N045-50464-C

فریاد , داد ,
N043-50480-C