تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلوهای آتشنشانی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلوهای آتشنشانی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
W032-10341-A

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
W033-10341-A

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
W035-10341-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R043-50028-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R045-50028-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R047-50028-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
W023-50028-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
W026-50028-A

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
R043-50029-A

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
R045-50029-B

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
R047-50029-B

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
W023-50029-A

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
W026-50029-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R043-50039-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R045-50039-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R047-50039-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W023-50039-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W026-50039-A

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
R043-50071-A

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
R045-50071-B

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
R047-50071-B

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
W023-50071-A

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
W026-50071-A

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R043-50089-A

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R045-50089-B

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R047-50089-B

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
W023-50089-A

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
W026-50089-A