تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B005-12256-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B005-12259-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B005-12259-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B005-12261-A

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B005-12261-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B005-12262-A

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B005-12262-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B005-12264-A

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B005-12264-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B005-12265-A

ppe , لوازم ایمنی ,
B005-12265-C

 , فول فیس ,
B005-12269-A

 , فول فیس ,
B005-12269-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B005-12270-A

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B005-12270-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
B005-12271-A

 , بوت , کفش , پوتین ,
B005-12271-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B005-12272-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B005-12272-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B005-12276-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B005-12276-C

 , عبور , تردد ,
B005-12277-A

 , عبور , تردد ,
B005-12277-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B005-12284-A

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B005-12284-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B005-12286-A

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B005-12286-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B005-12288-A

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B005-12288-C

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B005-12292-A

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B005-12292-C

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B005-12293-A

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B005-12293-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B005-12294-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B005-12294-C

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B005-12295-A

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B005-12295-C

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B005-12296-A

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B005-12296-C

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
B005-12297-A