تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-10072-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سطح داغ

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,