تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W028-10122-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر انفجار

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,