تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R036-10158-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده پودر و گاز

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,