تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-10166-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی آب

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,