تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y083-50010-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی علامت ممنوع

Prohibited , ممنوع ,