تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N011-10297-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استعمال دخانیات یا افروختن آتش ممنوع

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,