تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R017-10276-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی چاه ارت

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,