تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N052-11810-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بریدگی دست

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,