تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y036-11811-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر له شدگی دست

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,