تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-12263-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات تیز و برنده

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,