تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-12275-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطع انگشت

 , بریدن , دست ,