تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R061-12280-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار ممنوع

 , نکشید , کشیدن ,