تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R018-10113-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ورود اکیداً ممنوع

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,