تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-10261-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر استنشاق

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,