تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-10321-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کف آتش نشانی AFFF

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم , کف ,