تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-12279-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سیلندر تحت فشار

 , کپسول , فشرده ,