تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60034-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 50 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 50 , پنجاه ,