تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60255-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده از چپ باریک می شود 300 متر

راهنمایی , رانندگی , چپ , راه , جلوتر , باریک , جاده , 300 ,