تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60256-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده از چپ باریک می شود 400 متر

راهنمایی , رانندگی , چپ , راه , جلوتر , باریک , جاده , 400 ,