تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R076-12260-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر تردد ماشین آلات سنگین

 , عبور , کامیون , خودروهای ,