تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N013-12251-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط جرثقیل سقفی

 , بارمعلق ,