تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W011-10015-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,