تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W035-10484-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی قطع اضطراری

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,