تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y047-50080-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هوای فشرده

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,