تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N052-12258-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن زیر بار لیفتراک اکیداً ممنوع

 , نایستید ,