تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R056-10090-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی داربست ناقص است استفاده نشود

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,