تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N070-12244-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن زیر بار لیفتراک ممنوع

 , نایستید ,