تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R049-12251-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط جرثقیل سقفی

 , بارمعلق ,