تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N053-10214-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط

Caution , احتیاط ,