تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W032-10305-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول تحت فشار

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,