تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N055-10280-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گرد و غبار سرب

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,