تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60017-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور پیاده ممنوع

راهنمایی , رانندگی , عبور , پیاده , عابر ,