تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60029-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سبقت برای کامیون ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سبقت , کامیون ,