تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60035-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 60 , شصت ,