تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60036-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 70 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 70 , هفتاد ,