تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60038-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 90 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 90 , نود ,