تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R017-09981-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سوختگی

hot , داغ , حرارت , گرما ,