تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N061-12275-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطع انگشت

 , بریدن , دست ,