تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R069-09985-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی مخازن تحت فشار

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,