تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y052-10225-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر هوای فشرده

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,